Mit kell tennie, ha fizetési felszólítást kapott (levélben vagy telefonon)?

MIT KELL TENNIE, HA FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁSRÓL SZÓLÓ LEVELET KAPOTT?

A felszólító levél alapos áttanulmányozását követően ellenőrizze, hogy áll-e valamilyen jogviszonyban (például hitel-, lízing szerződés) hitelezővel. Amennyiben igen, úgy tekintse át a hitelezőtől kapott számlákat/csekkeket és ellenőrizze, hogy minden tartozását határidőben kiegyenlítette-e. Ha saját nyilvántartása szerint a felszólításban szereplő tartozását már megfizette, úgy küldje meg az erről szóló igazolást (például csekkszelvény feladóvevénye, banki utalás igazolása) számunkra. Amennyiben az Ön nyilvántartása szerint is fizetési késedelembe esett, úgy a fizetési felszólításban szereplő határidőben egyenlítse ki tartozását.


MIT KELL TENNIE, HA FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁSRÓL SZÓLÓ TELEFONT KAPOTT?

Amennyiben kollégánk nem érte el Önt telefonon (üzenetet hagyott) vagy korábban már beszéltek akkor a megadott vagy kijelzett hívó számot hívja vissza annak érdekében, hogy azonnal az illetékes kollégához kerüljön a megkeresése.


MI A KÖVETELÉSKEZELÉS?

A követeléskezelés fogalmi körébe tartozik minden olyan tevékenység, amelyet a hitelezők vagy azok megbízása alapján más (például erre szakosodott követeléskezelő cégek) a tartozás behajtása érdekében végeznek. A követeléskezelés során felmérik az adósok fizetési képességét és fizetési hajlandóságát, szükség esetén részletfizetési megállapodásokat kötnek és végül a jogszabályok keretei között rendelkezésre álló eszközök segítségével - jogi eljárás igénybevétele nélkül - behajtják a követeléseket. A behajtási eljárás nagy előnye, hogy az adós még úgy tud megállapodni a hitelezővel, hogy ne terhelődjön az eredeti összegre a jogi eljárás magas díja.


MI TÖRTÉNHET A KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁS SORÁN?

A követeléskezelő cég levélben, telefonon vagy személyesen megpróbál kapcsolatba lépni a kötelezettel annak érdekében, hogy a tartozás mielőbb rendezésre kerüljön. Tevékenysége során mindig igyekszik megtalálni a feleknek leginkább kedvező megoldást az ügy elintézése érdekében. Együttműködési kötelezettségének tárgyilagos és szakszerű tájékoztatással, fizetési könnyítés és részletfizetési megállapodás megkötésével tesz eleget.


HOGYAN KERÜLHETTEM A KÖVETELÉSKEZELŐ CÉG LÁTÓKÖRÉBE?

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hitelezője az Önnel szembeni követelés tulajdonosa. Ebből következően szabadon dönthet arról, hogy kintlévőségeit saját maga vagy az ő megbízása alapján más kezelje, de határozhat úgyis, hogy követelését átruházza egy harmadik félre, hogy immáron a követelés megszerzője váljék jogosulttá arra, hogy behajtsa az adott követelést.


JOGSZERŰ A KÖVETELÉSKEZELŐ CÉG ADATKEZELÉSE ÉS TEVÉKENYSÉGE?

A követeléskezelő cég több jogcímen is jogosult a személyes adatok kezelésére. Egyrészt, ha az érintett személy hozzájárul, másrészt, ha – az érintett nem is járul hozzá, de - törvény (például: 2003. évi C. törvény 157. § (9) bekezdés a) pont) lehetővé teszi, harmadrészt, ha ez – szintén beleegyezéstől függetlenül - harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (lásd: 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés). A követeléskezelő cég egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélyével és hozzájárulásával kezeli a személyes adatokat.


MIÉRT KAPOTT FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁST?

A fizetési felszólítás kiküldésére akkor van mód, ha Önnek valakivel szemben lejárt esedékességű tartozása áll fenn. A felszólító levélben a hitelező emlékezteti az adóst arra, hogy a közöttük fennálló jogviszony alapján fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet az előírt fizetési határidőben elmulasztott teljesíteni. A hitelező a levélben egyidejűleg tájékoztatja Önt a nemfizetéssel járó jogkövetkezményekről is.


MIÉRT FONTOS, HOGY A FELSZÓLÍTÓ LEVÉL KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐEN FELVEGYE A KAPCSOLATOT A KÖVETELÉSKEZELŐVEL?

Mindenkivel előfordulhat, hogy átmenetileg vagy tartósan önhibáján kívül fizetési nehézségei keletkeznek. A legfontosabb ilyenkor, hogy ne söpörje a szőnyeg alá a problémát és azonnal cselekedjen. A megoldás kulcsa az Ön együttműködése. Rendkívül fontos, hogy ilyen helyzetekben minél előbb kapcsolatba lépjen a követelés kezelőjével, abból a célból, hogy a fennálló tartozás jogcíméről és összegéről pontos képet kapjon, megismerje a lehetőségeit a tartozás mielőbbi rendezésével kapcsolatban, valamint jelezni tudja esetleges kifogásait vagy fizetési nehézségeit az Ön számára ideális megoldás megtalálása érdekében.


HOGYAN RENDEZHETI TARTOZÁSÁT?

A tartozását kiegyenlítheti egy összegben, illetve – erre irányuló külön megállapodás alapján – részletekben, akár a hitelezőnél, akár a követeléskezelő cégnél. Befizetését teljesítheti csekken a fizetési felszólításhoz mellékelt készpénz-átutalási megbízás segítségével, valamint banki átutalás formájában. Felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy amennyiben részletekben törleszt, akár egy részlet megfizetésének elmaradása is azt eredményezi, hogy a fennálló maradék tartozás egy összegben lejárttá és követelhetővé válik. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy mindig pontosan tartsa be a részletfizetési megállapodásban foglaltakat.


MI TÖRTÉNIK, HA NEM FIZETI KI A TARTOZÁSÁT?

A tartozás megfizetésének elmaradása esetén a hitelező mindenekelőtt jogosult szankcionálni a szerződésszegést. Ha ez sem vezet eredményre végső soron jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amely azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a tartozások egy összegben, azonnal esedékessé válnak. Amennyiben a követeléskezelési szakaszban sem fizeti meg tartozását, a hitelező jogosult követelésének jogi eljárás útján állami kényszerrel is érvényt szerezni.


MILYEN JOGI ELJÁRÁSOKAT INDÍTHAT ELLENEM A HITELEZŐ?

Az adósokkal szemben a leggyakrabban a közjegyzők hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményeznek a hitelezők. Amennyiben a fizetési meghagyásban szereplő követelést az adós határidőben nem vitatja, úgy az jogerőre emelkedik – és hasonlóan a bírósági ítéletekhez – állami kényszerrel is végrehajtható. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogi eljárások igénybevételével tartozása számottevően növekedhet, ugyanis – az eljárás eredményességétől függően - Ön köteles megfizetni az eljárási illetékeket, a késedelmi kamatokat, az ügyvédi díjakat. A végrehajtási eljárás során a végrehajtó – többek között – letilthatja rendszeres jövedelmét, inkasszálhatja bankszámláját, lefoglalhatja gépjárművét és a lakásában található ingóságokat és végső soron elárverezheti a tulajdonában álló ingatlant. Cégekkel szemben a fenti eljáráson kívül gyakran indítanak felszámolási eljárásokat is. Az adós felszámolását az illetékes bíróság akkor rendeli el, ha megállapítja a fizetésképtelenségét. Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek képviselőinek figyelmét, hogy a felszámolási eljárás lezárását követően a cégbíróság megszünteti a társaságot és törli a cégjegyzékből.


REKLAMÁCIÓM VAN, MI A TEENDŐM?

Amennyiben a tartozását már korábban rendezte, kérjük, küldje meg részünkre a befizetési bizonylat vagy átutalási igazolás másolatát a levelünkben megadott elérhetőségek valamelyikére a hivatkozási szám feltüntetésével. Kérjük, emellett adja meg telefonos elérhetőségét is, hogy szükség esetén tájékoztatni tudjuk az ügy későbbi kimeneteléről. Más, a tartozást érintő kérdésekben telefonon a behajtási központunknál érdeklődhet, ahol szakképzett kollégáink állnak szíves rendelkezésére.